Tuberoz Sklerozis

Hastalık; deri (hipomelanotik maküller, fasiyal anjiofibromalar, köpekbaloğı derisi çeklinde yamalar, fibröz fasiyal plaklar, ungual fibromalar), beyin (kotrikal tuberler, subependimal noduller, nöbetler, mental retardasyon), böbrek (anjiomyolipomalar, kistler) ve kalp (rabdomyomalar, aritmiler) bulguları ile karakterizedir. En sık ölüm nedenler sırasıyla santral sinir sistemi tümörleri ve böbrek hastalığıdır.

Tuberoz skleroz (TSC) tanısı genellikle klinik bulgularla konur. Hastalığa neden olduğu bilinen iki genetik bölge mevcut olup bunlar TSC1 ve TSC2 genleridir. Olgularda gözlenen tüm mutasyonların %27'si TSC1 geninde, %73'ü ise TSC2 geninde saptanmıştır. TSC1 geninde sıklıkla küçük delesyonlar ve insersiyonlar ile nonsense mutasyonlar gözlenir. TSC2 geninde ise bu mutasyonlara ilave olarak anlamlı oranda sekans analizinde saptanması mümkün olmayan ekzon ve total gen delesyonları saptanır.


MOLEKÜLER GENETİK TANI


TSC1 ve TSC2 DNA Analizi

TSC1 ve TSC2 genlerinin büyük yapıda olmaları nedeniyle hastalıkla bağlantılı çok sayıda mutasyonun bulunması ve somatik mozaisizm oranının yüksek (%10-25) olması genetik testlerin uygulanmasında zorluklara neden olmaktadır.


Delesyon/Duplikasyon Analizi

Multiple ligation-dependent probe amplification (MLPA) yöntemi ile ekzon ve total gen delesyonları incelenebilir. Hastaların %6,1'inde ekzon veya total gen delesyonları gözlenir. Bu delesyonların %5,6'sı TSC2, %0,5'i ise TSC1 geninde saptanır.

 TSC hastalarında uygulanan moleküler genetik testler

 Gen

 Test

 Mutasyon tipi

Mutasyon saptanma oranı (%)

Familyal Simpleks

 TSC1

 DNA  dizi analizi (sekans)

 Sekans değişiklikleri

~30

~15

 Delesyon/duplikasyon analizi

 Total gen veya ekzon delesyonları

0

~0,5

 TSC2

 DNA  dizi analizi (sekans)

 Sekans değişiklikleri

50

60-70

 Delesyon/duplikasyon analizi

 Total gen veya ekzon delesyonları

~0,5

~5