Nörofibromatozis Tip I (NF1)

 Hastalık; café au lait lekeleri, aksillar ve inguinal çillenme,birden fazla kutanöz nörofibromlar ve lisch nodülleri ile karakterizedir. Olguların %50'sinden fazlasında öğrenme güçlükleri bulunur. Daha az sıklıkta; pleksiform nörofibromlar, optik sinir ve santral sinir sistemi gliomaları, malign periferik sinir kılıfı tümörleri, skolyoz, tibial displazi ve vaskülopati gözlenir.

NF1 hastalarında tanı genellikle klinik olarak konulmaktadır. Hastaların çoğunda heterozigot NF1 geni mutasyonları saptanmakla birlikte genetik testler nadiren gerekli olur.


MOLEKÜLER GENETİK TANI


NF1 DNA Analizi

Kinik olarak NF1 tanısı alan hastalarda birçok farklı yöntem sırayla kullanılarak NF geni mutasyonlarının %95'inden fazlası tanımlanabilmektedir. Bu yöntemler; genomik DNA ve mRNA çalışması, RT-PCR, DNA dizi analizi (sequencing), mikrosatellit marker analizi, MLPA ve FISH analizlerini kapsar . Hastalardaki gözlenen splicing mutasyonları ile diğer mutasyonların sayısının fazlalığı nedeniyle sadece genomik DNA tabanlı testlerin kullanımı mutasyonun beirlenmesi için yetersiz kalabilir. 

Delesyon/Duplikasyon Analizi

NF1'li hastaların %4-5'inde total gen delesyonu gözlenmektedir. Bu delesyonlar; MLPA, FISH veya polimorfik genetik markerların kullanıldığı yöntemler ile saptanabilir.

 NF1 hastalarında uygulanan genetik testler

 Gen

 Test

 Mutasyon tipi

Mutasyon saptanma oranı (%)

 NF1

 DNA dizi analizi (mRNA ve genomik DNA)

 Nokta mutasyonlar ve küçük del&dupl.

~90

 Delesyon/duplikasyon analizi (MLPA veya FISH)

 Ekzon delesyonu/duplikasyonu

~5

 Delesyon/duplikasyon analizi (MLPA)

 Büyük (total gen) delesyonları

~1

 Sitogenetik Analiz

 Büyük yeniden düzenlenmeler

<1