Herediter Diffüz Gastrik Kanser (HDGC)

Diffüz gastrik kanser yatkınlığına neden olan otozomal dominant kalıtımlı bir hastalıktır. Kitle oluşumuna neden olmadan mide duvarına infiltre olarak duvarda kalınlaşmaya yol açan kötü diferansiye bir adenokarsinomdur. Hastalık 14-69 yaş arasında gözlenir. Hastalığa neden olduğu bilinen tek genetik bölge E-cadherin proteinini kodlayan CDH1 genidir. CDH1 gen mutasyonlarından kaynaklanan HDGC olgularında genellikle 40 yaştan önce kanser gelişimi saptanır. 80 yaşına kadar erkek ve kadınlarda gastrik kanser görülme riskleri sırasıyla %67 ve %83'tür. Kadınlarda ayrıca lobüler meme kanseri görülme riski yükselmiş olup bu oran %39'dur.

CDH1 DNA analizi endikasyonları

  • İki veya daha fazla 1. veya 2. derece akrabada diffüz gastrik kanser saptanması ve bunlardan en az bir tanesinde 50 yaşından önce tanı konmuş olması.
  • Yaşdan bağımsız olarak üç veya daha fazla 1. veya 2. derece akrabada diffüz gastrik kanser saptanmış olması

MOLEKÜLER GENETİK TANI


CHD1 DNA Analizi

HDGC ile ilişkili olduğu bilinen tek gen E-cadherin proteinini kodlayan ve 16 ekzondan oluşan CDH1 genidir. Hastaların ~%30'unda mutasyonlar bu gen bölgesinde saptanır.

HNPCC olgularının %11-15'inde gastrik kanserler gözlenmektedir. Gastrik kanserlerde yapılan çalışmalarda MLH1 ve MSH2 genlerinde mutasyon saptanmamasına rağmen tümör hücrelerinde mikrosatellit instabilitesi (MSI) saptanmıştır. Aillesel diffüz gastrik kanser gözlenen hastalarda yapılan birkaç çalışmada germline missense MET geni mutasyonları tanımlanmıştır. BRCA2 mutasyonu saptanan ailelerin %5-7'sinde gastrik kanserler görülmektedir.

 HDGC hastalarında uygulanan moleküler genetik testler

 Gen

 Test

 Mutasyon tipi

Mutasyon saptanma oranı (%)

 CDH1

 DNA  dizi analizi (sekans)

 Sekans değişiklikleri

~30